Vad är Katarinaskolan?

Katarinaskolan är en humanistisk-kristen friskola med ungefär 400 elever fördelade på 16 klasser i årskurserna 6, 7, 8 och 9.

"Humanistisk kristen"?

Vi vill skapa en atmosfär av kärleksfull respekt människor emellan, enligt den kristna uppfattningen att alla människor är skapade i Guds avbild. Man bör visa respekt för alla sorters tro och världsåskådning, även de icke-kristna. Skolan undervisar inte i någon särskild form av religion, men den vill ge fördjupade insikter om religion.
Inspirationen till skolan är kristen. De som startade skolan, och även de som sitter i styrelsen för Heliga Katarinas Skolstiftelse, skolans huvudman, är medlemmar i de katolska och ortodoxa kyrkorna. Vi vill att våra elever skall förstå vad religion är, i synnerhet den kristna religionen, och att de skall bli vana vid att religion finns och märks omkring dem. Det finns ett "tyst rum" med ikoner på väggarna som alltid står öppet för eleverna och andra. På samlingen på måndag morgon ingår bönen Fader Vår: alla reser sig upp och de som vill ber bönen tillsammans medan de andra använder tiden till att tänka på något som är viktigt för dem.
Den humanistiska aspekten är ett komplement till den kristna. Vi ser kulturarvet som en helhet och som resultatet av människans samverkan med Skaparen. Hela skolans verksamhet och alla ämnen - inklusive de naturvetenskapliga och estetiska - ryms inom detta begrepp. I ansträngningen att förstå denna helhet menar vi att de humanistiska ämnena (t.ex. historia, religion och språk) kan spela en nyckelroll.
Språk tas väl om hand i Katarinaskolan. Förutom engelskan studerar alla elever ett B-språk från årskurs 6 - franska, spanska eller tyska - och de som inte behöver särskild hjälp med basämnen och B-språket läser ytterligare ett språk fr.o.m. årskurs 8 - t.ex. ryska eller italienska. Vi ägnar klassisk språktradition särskild uppmärksamhet, det binder samman historia, religion, moderna språk och övriga ämnen; eleverna bekantar sig med latinska ordstammar och strukturer, tittar på grekiskan och får insyn i Europas och Mellanösterns språkkarta.
Den europeiska samhörigheten är viktig för Katarinaskolan. Vi har förbindelser med andra skolor i Europa.

Individen

I Katarinaskolan blir alla sedda och uppskattade som individer. Klasser och undervisningsgrupper är inte alltför stora: läraren kan ägna uppmärksamhet åt var och en. Förutom klassföreståndaren har varje elev en egen mentor bland skolans vuxna att diskutera sin skolsituation med. Eftersom skolan är liten känner alla i stort sett alla. Årskurserna möts och blandas på temaverksamhet, i matsalen och kring pingisbordet och basketkorgen. Eftersom alla elever är jämställda påminner inte klassbeteckningarna om att man går i sjuan, åttan eller nian.
Klasserna heter rätt och slätt A, B, C, E, F, G, H, J, L, M, P, R, S, T, U och V. Varje klass har en egen djur- eller fågelsymbol som skildras på klassens vapensköld: t.ex. A = Ardea (häger), E = Esox (gädda), L = Luscinia (Näktergal) och S = Sorex (näbbmus).

© Katarinaskolan

Dokument:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling: Revidering pågår.

Besöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Trädgårdsgatan 7
753 09 Uppsala

Fakturaadress:

PDF-faktura sändes till vår fakturamail

För e-faktura eller pappersfaktura: kontakta kanslieto@okatarinaskolan.se

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50

Reception

Torah Östborn (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40