top of page

Katarinaskolans integritetspolicy

Du får denna information för att vi behandlar dina personuppgifter.

Katarinaskolans hantering av personuppgifter

 

Merparten av dina personuppgifter behandlas i SchoolSoft som är vårt verktyg för elevadministration och för information om studier och studieresultat. Ändamålet med denna behandling är skoladministrativt, och den rättsliga grunden är att skola och utbildning räknas som en verksamhet av allmänt intresse med inslag av myndighetsutövning (en friskola är ingen myndighet men utför uppgifter som har samma karaktär som myndighetsutövning, t.ex. betygssättning).

Katarinaskolan behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att skolan ska kunna bedriva en rättssäker verksamhet, där information om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för betyg, och för att skolan ska kunna hålla reda på att eleverna är i skolan som de ska. I skollagen fastställs att skolan ska kunna uppvisa vilka insatser skolan har gjort för att ge eleven möjlighet att nå de uppsatta målen och att skolan ska dokumentera elevernas närvaro. Där finns också bestämmelser om att skolan ska informera elevernas vårdnadshavare om närvaro och studieresultat. De flesta av de personuppgifter vi behöver för att fullgöra detta behandlas i SchoolSoft, men en del av dem, särskilt sådant som handlar om insatser som görs för att elever ska ges möjlighet att nå studiemålen eller för att främja elevers hälsa och välbefinnande, behandlas även i skolans interna datasystem eller i skolhälsovårdens datasystem.

Skolan har rättigheter och skyldigheter enligt skollagen att behandla och lagra personuppgifterna så länge de behövs för ändamålet. Det är Heliga Katarinas skolstiftelse som är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt.

Katarinaskolan har tecknat avtal med SchoolSoft som reglerar hur dina personuppgifter behandlas i deras system, så att säkerheten för dina personuppgifter och din integritet säkerställs. SchoolSofts system finns i Sverige, vilket innebär att de uppfyller EUs krav på var personuppgifter tillhörande EU-medborgare får behandlas.

Elevkö

Katarinaskolan behandlar även personuppgifter för barn som av vårdnadshavare är anmälda till Katarinaskolans elevkö. Ändamålet med denna behandling är att säkerställa att elever antas till Katarinaskolan på ett rättssäkert sätt. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i elevkön är vårdnadshavares samtycke.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter för elever i Katarinaskolan kommer att lagras så länge eleven går i Katarinaskolan. Därutöver lagras uppgifter om resultat och insatser i ytterligare två år. Personuppgifter i elevkön kommer att lagras tills vårdnadshavare begär att lämna kön, eller tills eleven slutar grundskolan.

Mottagare av personuppgifter

Vissa organisationer skolan samarbetar med för att elever ska kunna ta del av läromedel eller särskilda hjälpmedel, som t.ex. undervisningsfilm och inlästa läromedel, behöver personuppgifter för att tillhandahålla de tjänsterna. Vi har avtal med de organisationerna för att säkerställa att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt.
Skolan är också skyldig att lämna vissa personuppgifter till Statistiska Centralbyrån, och uppgift om slutbetyg till Uppsala kommun.

Dataskyddsförordningen

Detta innebär Dataskyddsförordningen för dig som registrerad.

Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din integritet. Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt att det vidtas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Dina rättigheter

Du som är registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

Rätten till tillgång

Som registrerad har du rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter din skola behandlar samt hur de behandlas. Det är kostnadsfritt för dig att begära ut informationen. Vid uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras alternativt begäran förvägras. För att få tillgång till dina personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. (De flesta uppgifterna har du själv automatiskt tillgång till när du loggar in i SchoolSoft.)

Rätten till rättelse

Du som registrerad har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är felaktiga. I de fall du inte själv har möjlighet att rätta informationen kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten till begränsning

Du som registrerad har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas. Rätten till begränsning gäller i de fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen eller du ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten att göra invändningar

Du som registrerad har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att invända mot behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: rektor@katarinaskolan.se.
Tel: 018-580 88 41

Kontaktuppgifter för dataskyddsombud: dataskyddsombud@katarinaskolan.se

bottom of page